Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

3302 d333
Reposted fromthebelljar thebelljar
0041 156f
Reposted fromthebelljar thebelljar

January 03 2018

4067 b5ae
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamysoulfortake mysoulfortake

January 02 2018

9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie

November 30 2017

Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie

November 29 2017

9560 2dbb
Reposted fromverronique verronique

November 02 2017

7425 c429 500
Reposted fromdojenka dojenka
7509 3aa2 500
trzymam się
Reposted fromdojenka dojenka

October 29 2017

Reposted fromdojenka dojenka

October 04 2017

– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie

January 02 2018

9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie

November 30 2017

Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie

November 29 2017

9560 2dbb
Reposted fromverronique verronique

November 02 2017

7425 c429 500
Reposted fromdojenka dojenka
7509 3aa2 500
trzymam się
Reposted fromdojenka dojenka

October 29 2017

Reposted fromdojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl